Санико е новата компанија за производтство на електрична енергија од обновливи извори.