Гео Ад Инженеринг на македноскиот пазар постои од 2018 година и е компанија која е овластена да изведува оперативни теренски геодетски работи.

Главна цел на компанијата е постојано одржување на квалитетот и процесот на работа од самото снимање на теренот за потребите на проектирањето, па се до запишување во катастарска евиденција, со што одговара брзо и квалитетно на сите предизвици и барања на клиентите.

Гео Ад Инженеринг нуди изработка на геодетски елаборати за:

  • Легализација
  • Приватизација
  • Физичка делба
  • Обележување на меѓи и граници
  • Снимање на објекти
  • Етажен премер
  • Нумерички податоци