БВ високоградба е новата компанија за изградба на станбени и нестанбени објекти.