БВ метал е новата компанија за производтсво на челични конструкции.